Μπορείτε να διαβάσετε το Κανονισμό Σπουδών του ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας  pdf-download

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

τίτλος ΔΠΜΣ:  «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση»

 

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Τα Π.Μ.Σ. εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των Α.Ε.Ι., διέπονται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπούν:

α) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

β) στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

 

Το σχέδιο Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 3606/τ.Β’/24.08.2018): ‘’Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις’’ και έχει ως στόχο να συμβάλλει σε ένα είδος εναρμόνισης όλων των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των κατευθύνσεών του, με παράλληλη διατήρηση των βαθμών ελευθερίας και των δυνατοτήτων καινοτομίας τους, που προκύπτουν εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Άρθρο 1. Εισαγωγή

Άρθρο 2. Σκοπός

Άρθρο 3. Όργανα και Μέλη του ΔΠΜΣ

Άρθρο 4. Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Άρθρο 5. Εγγραφές-Δηλώσεις μαθημάτων/ασκήσεων-Κατεύθυνση

Άρθρο 6. Εκπαιδευτική Δομή του ΔΠΜΣ

Άρθρο 7. Διπλωματική εργασία

Άρθρο 8. Λοιπές υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Άρθρο 9. Απονομή και βαθμός ΔΜΣ

Άρθρο 10. Λογοκλοπή

Άρθρο 11. Φοιτητικές Παροχές

Άρθρο 12. Θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος

Άρθρο 13. Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική Υποδομή

Άρθρο 14. Θέματα χρηματοδότησης του ΔΠΜΣ

Άρθρο 15. Αξιολόγηση

Άρθρο 16. Μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 17. Συντμήσεις

Άρθρο 18. Παραρτήματα

 

 

Άρθρο 1. EΙΣΑΓΩΓΗ

 

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση» αποτελεί συνεργασία του Τ.Ε.Ε.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ. Επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 1499/22843/11.7.2018 απόφαση  (ΦΕΚ 3606/24.8.2018 τ. Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ.  συνεδρ. 134/20.4.2018) και τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ (αρ. Συνεδρ. 17/6.6.2018), τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν. Πατρών (αρ. συνεδρ. 3/17.4.2018) και τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ (αρ. συνεδρ. 15 /21.2.2018). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και του παρόντος Κανονισμού.

 

 

Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ

 

Το ΔΠΜΣ «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση» αποσκοπεί στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, κατά συνέπεια, στην παροχή των κατάλληλων εκείνων εφοδίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα αφενός μεν να ακολουθήσουν ερευνητική σταδιοδρομία συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές, αφετέρου δε να ασχοληθούν ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχοντας αποκτήσει μια ολιστική, βαθιά κατανόηση των θετικών επιστημών. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις και σε τομείς όπως η ενέργεια, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος,κλπ. Το ΔΠΜΣ θα εκπαιδεύσει τους επιστήμονες, τεχνολόγους, μηχανικούς, μαθηματικούς ώστε να είναι εξοικειωμένοι με τη διαχείριση και επίλυση πραγματικών προβλημάτων και να δημιουργήσουν νέες ιδέες, και νέες μεθόδους.

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ παρέχονται στην ιστοσελίδα: :  http://stemeducation.upatras.gr

 

Το ΔΠΜΣ ««Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση»» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών− STEM στην Εκπαίδευση».

Ο τίτλος του ΔΜΣ στην αγγλική γλώσσα είναι «Interdisciplinary approach of Science, Technology, Engineering and Mathematics-STEM in Education”. Η διεθνής αντιστοίχηση του τίτλου σπουδών είναι Master of Education (M.Ed). Το ΔΜΣ συνοδεύεται από Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική, και στην αγγλική γλώσσα.

 

 

Άρθρο 3. ΟΡΓΑΝΑ & ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ 

 

3.1. Στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές και Λέκτορες) του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017 καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την οργάνωση και λειτουργία του ΔΠΜΣ, αρμόδια όργανα  είναι  τα εξής:

 

α) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΔΠΜΣ.  

 

β)  Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) απαρτίζεται συνολικά απο 9 μέλη: απο 7 μέλη ΔΕΠ, συγκεκριμένα  τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ του Τ.Ε.Ε.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών και  τρία (3) μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ τα οποία εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος, για διετή θητεία, και δύο (2) εκπρο­σώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ που εκλέγονται από τους φοιτητές του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, για ετήσια θητεία.

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους  διατάξεις:

 • Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης ΠΜΣ
 • Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της.
 • Εκλέγει για διετή θητεία τη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση»
 • Ορίζει το Διευθυντή Σπουδών του ΔΠΜΣ μαζί με τον αναπληρωτή του για διετή θητεία.
 • Επιλέγει τους εισακτέους ΜΦ μετά από σχετική προκήρυξη και σύμφωνα με τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 4, μετά από Εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.
 • Συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.
 • Κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των μεταπτυχιακών μαθημάτων
 • Καλεί από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του Ν. 4485/2017
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4485/2017.

 

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ: απαρτίζεται από τρία (3) μέ­λη ΔΕΠ του Τ.Ε.Ε.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών και δύο (2) μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, που έχουν α­να­λάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την ΕΔΕ για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δι­καιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επι­τροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από την ΕΔΕ μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λει­τουρ­γίας του προγράμματος και:

 • Εισηγείται στην ΕΔΕ την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ.
 • Προτείνει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματι­κών εργασιών, ο ορισμός της οποίας επικυρώνεται από την ΕΔΕ.
 • Εξετάζει και εισηγείται φοιτητικά θέματα, όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης σπου­δών, και αναγνώριση μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

 

δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ): αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 του Ν. 4485/2017.

 

ε) Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συ­ναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

Επιπλέον, είναι μέ­λος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται, μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της ΕΔΕ.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέ­μα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δι­καιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακό­λουθες αρμοδιότητες:

 • Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και οργάνων του ΔΠΜΣ.
 • Προτείνει την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.
 • Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμ­μα­τος, τους οποίους υποβάλλει στην ΕΔΕ για έγκριση.
 • Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
 • Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, συντάσσει αναλυτικό απο­λογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ, καθώς και των λοι­πών δραστη­ρι­ο­τήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη α­ξιοποίηση του αν­θρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υπο­δομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΔΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

 

στ) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών  έχει  την  εποπτεία  και τον γενικότερο συντονισμό  των  μεταπτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.

 

Το ΔΠΜΣ «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση» υποστη­ρίζεται από Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Τ.Ε.Ε.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματειακή υπο­στήριξη του ΔΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υπο­ψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμ­ματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση βαθμολογιών κλπ.

 

3.2 Τη διδασκαλία του ΔΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

 

 

 

Άρθρο 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

4.1 Εισαγωγή φοιτητών

Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ κάθε ακαδημαϊκό έτος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο εντός 1 μηνός. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το ΠΠ με ευθύνη του επισπεύδοντος Τμήματος, ενώ το σχετικό κόστος βαρύνει το ΔΠΜΣ.

Με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΕΔΕ ορίζεται κάθε έτος η Επιτροπή  Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία απαρτίζεται από (3) τρία μέλη, 2 μέλη από το Τ.Ε.Ε.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών και 1 μέλος από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ.

Τα καθήκοντα της ΕΑΥ είναι τα εξής:

 • Έλεγχος, αξιολόγηση και μοριοδότηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την Δημόσια Προκήρυξη προς τους/τις υποψήφιους μ.φ. κάθε ακαδημαϊκού έτους
 • Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενου του ΔΠΜΣ
 • Έλεγχος της επάρκειας στη ξένη γλώσσα
 • Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων
 • Κατάταξη υποψηφίων βάσει των κριτηρίων που ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας

Η επιλογή των ΜΦ ολοκληρώνεται εντός 1 μηνός από το πέρας της ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών των υποψηφίων ΜΦ.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το ΔΠΜΣ απαιτείται:

Α) Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι, που έχουν άμεση σχέση με θέματα Εκπαίδευσης.

Β) H επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) της Αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των Πανεπιστημίων Cambridge, Michigan και οργανισμών όπως CITY & GUILDS, TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION κλπ. Γενικώς, η απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας γίνεται με τα πιστοποιητικά που ορίζονται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην προκήρυξη κάθε έτους. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο portal :

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

 

 

4.2 Κατηγορίες εισαγομένων φοιτητών

 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι, οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Σχολών και Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο 5-ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΔΕ για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του  διπλώματός τους προσκομίζεται πριν  από  την  ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

 

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

 

4.3 Μέγιστος αριθμός εισακτέων

 

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40), δηλαδή σε είκοσι (20) ανά συνεργαζόμενο Τμήμα.

 

4.4 Κριτήρια επιλογής

 

Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:  το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα  που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο  του ΔΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική  εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο  προπτυχιακό  επίπεδο  και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το ΔΠΜΣ συνεκτιμώνται:

(α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Τέτοια προσόντα είναι ο βαθμός πτυχίου και η παρακολούθηση συναφών μαθημάτων και πτυχιακής εργασίας, το επιστημονικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, το συγγραφικό έργο, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων πέραν του πρώτου, η επαρκής γνώση (τουλάχιστον επιπέδου Β2) άλλης ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής κλπ, όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά κατωτέρω σε αυτό το άρθρο.

Η εξακρίβωση της συνάφειας και της εγκυρότητας των ειδικών προσόντων των υποψηφίων γίνεται από την ΕΑΥ.

Τα μέλη της ΕΑΥ αξιολογούν και βαθμολογούν τις υποψηφιότητες βάσει της κλίμακας από 0 μέχρι 80 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) αυτής της κλίμακας.

Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων που μπορούν να βαθμολογηθούν και να πιστωθούν με έναν αριθμό α.μ. είναι τα εξής:

 

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων Αξιολογικές μονάδες
Βαθμός πτυχίου Α.Ε.Ι.  (α.μ. αντίστοιχες με το βαθμό πτυχίου) Μέχρι 10
Επιπλέον ξένη/-ες γλώσσα/ -ες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 Μέχρι 5

2 /γλ. σε επίπεδο C2,

1,5/γλ. σε επίπεδο C1

0.5/γλ. σε επίπεδο Β2

Περισσότερα του ενός πτυχία Α.Ε.Ι.  (ο αριθμός των α.μ. εξαρτάται απο τη συνάφεια του/ των πτυχίων με το ΔΠΜΣ) Μέχρι 5

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ο αριθμός των α.μ. αντιστοιχεί στη συνάφεια των Διπλωμάτων με το ΔΠΜΣ) Μέχρι 5

 

Διδακτορικό Δίπλωμα   (ο αριθμός των α.μ. αντιστοιχεί στη συνάφεια των Διπλωμάτων με το ΔΠΜΣ) Μέχρι 5

 

Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά

περιοδικά με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά

επιστημονικών συνεδρίων

Εισήγηση σε πρακτικά συνεδρίων με επιστημονική επιτροπή ή κεφάλαιο σε συλλογικό έργο
Άρθρο σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό
Βιβλίο ή Μονογραφία

(ο αριθμός των α.μ. εξαρτάται απο τη συνάφεια των δημοσιεύσεων με το ΔΠΜΣ)

Μέχρι 10

 

 

2

 

μέχρι 5

3

Επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας Μέχρι 5
Αριθμός συναφών με το ΔΠΜΣ προπτυχιακών μαθημάτων ή διπλωματική ή πτυχιακή εργασία  Μέχρι 5
Συνέντευξη Μέχρι 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 80 α.μ.

 

(β) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης.

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

Στη διαπίστωση βιβλιογραφικής ενημέρωσης του/της υποψήφιου/ας στο πεδίο του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική προκήρυξη.

Στη διαπίστωση της γενικής και συστηματικής επιστημονικής ενημέρωσης του/της υποψήφιου/ας και της συγκρότηση της προσωπικότητάς του.

Στην επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου.

Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο ΔΠΜΣ.

Τα μέλη της ΕΑΥ αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 30 α.μ. Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α. μ. με τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της ΕΑΥ.

 

Οι αξιολογικές μονάδες με τις οποίες πιστώθηκε ο υποψήφιος από τα ειδικά προσόντα του και από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη αθροίζονται και αποτελούν το σύνολο των αξιολογικών μονάδων (α.μ) του υποψηφίου. Το σύνολο αυτό καθορίζει τη σειρά επιτυχίας κάθε υποψηφίου. Με βάση το σύνολο των α.μ. που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, η ΕΑΥ συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων. Συντάσσονται δύο αξιολογικοί πίνακες: ένας αξιολογικός πίνακας για τους υποψηφίους της Αθήνας και ένας για τους υποψηφίους της Πάτρας. Στους αξιολογικούς πίνακες συμπεριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι του ΔΠΜΣ.

Υποψήφιος που θα συγκεντρώσει συνολικά λιγότερες από 40 αξιολογικές μονάδες δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχών.

 

Η ΕΑΥ καταρτίζει τους πίνακες αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, οι οποίοι (με τη σύμφωνη γνώμη της ΣΕ) επικυρώνονται από την ΕΔΕ. Οι πίνακες των επιτυχόντων μετά την επικύρωσή τους από την ΕΔΕ και το αργότερο εντός δεκα (10) ημερών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και οι επιτυχόντες ειδοποιούνται να εγγραφούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την ΕΔΕ.

 

Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο ΔΠΜΣ και η θέση του καλύπτεται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή η ΕΔΕ κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά.

 

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και κρίνεται τελεσίδικα από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ.

 

 

Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΑΣΚΗΣΕΩΝ

 

5.1 Εγγραφή εισακτέων

 

Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ κάθε έτους γίνεται σε προθεσμίες που ορίζονται από την ΕΔΕ σύμφωνα και με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι  εφικτή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της ΕΔΕ, μετά  από  αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

5.2 Ανανέωση εγγραφής

 

Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους ανά εξάμηνο σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

 

5.3. Αναστολή (διακοπή) φοίτησης

 

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να πάρει με αίτησή του προς τη Γραμματεία, άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της ΕΔΕ, δίνεται μόνο μια φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, ούτε μικρότερη του ενός εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που παίρνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.

 

5.4. Απώλεια ιδιότητας Μ.Φ.

 

Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και δεν παρακολούθησε μαθήματα ή δεν διεξήγαγε έρευνα για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει  τη ιδιότητα του  μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα του ΔΠΜΣ.

 

5.5 Δήλωση θέματος Διπλωματικής Εργασίας

 

Μετά το τέλος της 6ης εβδομάδας του 2ου εξαμήνου φοίτησης, οι Μ.Φ. οφείλουν να υποβάλουν δήλωση προς τη Σ.Ε. με ενδεικτικό θέμα Διπλωματικής Εργασίας και με τη συγκατάθεση μέλους Δ.Ε.Π. ως Ε.Κ., ο οποίος θα επιβλέψει την εκπόνησή της.

Το θέμα μπορεί να αλλάξει κατά το 3ο εξάμηνο φοίτησης όταν θα δηλωθεί οριστικά η Διπλωματική Εργασία.

 

5.6 Αποδοχή Κανονισμού Δ.Π.Μ.Σ.

 

Oι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., γίνονται αποδεκτοί από κάθε υποψήφιο με την εγγραφή του στο πρόγραμμα.

Ο υποψήφιος, πριν εγγραφεί, λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού και με την εγγραφή του ουσιαστικά τον αποδέχεται.

 

 

Άρθρο 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ

 

6.1. Διάρκεια και διάρθρωση Σπουδών – Διδακτικό ημερολόγιο

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης εκάστου Π.Μ.Σ. Ως εκ τούτου,  η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχεται στα έξι (6) εξάμηνα.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις διεξάγονται σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώνεται από τη ΕΔΕ τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την έναρξη του εξαμήνου.

 

6.2 Μαθήματα – περιγραφή της διάρθρωσης και των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών του Π.Μ.Σ.

 

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS), που προκύπτουν από τη φοίτηση και την επιτυχή ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια τριών (3) διδακτικών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η διπλωματική εργασία. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3374/2005.

Η διδακτέα ύλη όλων των μαθημάτων καθορίζεται από την ΕΔΕ ύστερα από προτάσεις των διδασκόντων και δημοσιεύεται στον οδηγό σπουδών.

Η διδασκαλία των μαθημάτων περιέχει το θεωρητικό μέρος του μαθήματος, τις εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις, όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες, καθώς και σεμινάρια ειδικών θεμάτων σχετικά με τη διδακτέα ύλη του μαθήματος.

Η διδασκαλία αριθμού μαθημάτων ή μέρους μαθημάτων, καθώς και τα εργαστήρια και οι πάσης φύσεως πρακτικές ασκήσεις, σεμινάρια κ.λπ. πραγματοποιούνται σε αίθουσες και σε εργαστήρια και των δύο συνεργαζομένων Τμημάτων. Ένα μέρος των μαθημάτων (μέχρι 35%), μπορεί να πραγματοποιείται και με το σύστημα της τηλεδιδασκαλίας.

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΔΠΜΣ καλύπτονται από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των συνεργαζόμενων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Αθηνών (χώροι διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, υπολογιστικά κέντρα, επιστημονικά εργαστήρια, κ.λπ.).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες ανά μάθημα, έχει ανά εξάμηνο ως εξής:

 

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
 

STE-111

Διδακτική, Επιστημολογία και Ιστορία των Επιστημών(Υ)/

 Didactics, Epistemology and History of Science

6
STE-112 Σημαντικές Ιδέες στα Μαθηματικά και τις Eπιστήμες Ι (Υ)/

 Big Ideas of Mathematics and Science I

6
STE-113 Μάθηση μέσω Σχεδιασμού και Υλοποίησης Project σε περιβάλλον STEM (Υ)/

STEM and Project-Based learning

6
STE-114 Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Υ)/

Cognitive and Educational Psychology

6
STE-115 Μεθοδολογία Έρευνας Ι (Υ)

Research Methodology Ι

6
Σύνολο 30

 

 

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
STE-211 Εκπαίδευση STEM: Ερευνητικά  Projects (Υ)/

STEM Education: Research Projects

6
STE-212 Σημαντικές Ιδέες στα Μαθηματικά και τις Eπιστήμες ΙΙ (Υ)/

Big Ideas of Mathematics and Science II

6
STE-213 Τεχνολογικός Γραμματισμός για την Εκπαίδευση STEM (Υ)/

Technology Literacy for STEM Education

6
STE-214 Το Εργαστήριο STEM: Μηχανική στην Εκπαίδευση (Υ)/

The STEM Laboratory: Engineering for Education

6
STE-215 Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ (Υ)/

Research Methodology ΙΙ

6
Σύνολο 30

 

 

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
STE-321 Επιστήμη-Τεχνολογία-Κοινωνία (Σεμινάριο)/

Science-Technology-Society (Seminar)

4
STE-312 Αειφορία σε πλαίσιο STEM (Υ)/

Sustainability in STEM context

6
STE-323 Διπλωματική Εργασία/

Master Thesis

20
Σύνολο 30

 

 

Με πρόταση  της  ΕΔΕ  και  έγκριση της ΣΕ μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος  των  μαθημάτων και  ανακατανομή μεταξύ  των εξαμήνων. Η διδασκαλία των μαθημάτων και η διεξαγωγή των ασκήσεων ή σεμιναρίων, όπου προβλέπεται, ανατίθεται από την ΕΔΕ.

Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και σε περίπτωση προσκεκλημένων εισηγητών από το εξωτερικό η αγγλική.

 

 

 

6.3. Παρακολούθηση μαθημάτων

 1. H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ασκήσεων (εργαστηριακών, κ.λπ.) είναι υποχρεωτική.
 2. Το πρόγραμμα μαθημάτων μπορεί να καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
 3. Κάθε Μ.Φ., εκτός από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων του, καθώς και την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας του, συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σε εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις.
 4. Ένας Μ.Φ. θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει ένα μάθημα μόνο εάν έχει συμπληρώσει αποδεδειγμένα τουλάχιστον το 80% των διδακτικών ωρών του.
 5. Οι Μ.Φ. δύνανται να προσφέρουν επικουρικό έργο στο Τμήμα (π.χ. επίβλεψη πρακτικών ασκήσεων των προπτυχιακών φοιτητών, εργασία στα εργαστήρια του Τμήματος, στα μαθήματα προπτυχιακών φοιτητών κ.λπ.).
 6. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (2 τμήματα με ανεξάρτητη λειτουργία, αλλά με κοινό Πρόγραμμα Σπουδών).
 7. Μετά από αίτηση του διδάσκοντος και έγκριση από την ΕΔΕ, μέρος του εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ δύναται να πραγματοποιείται αξιοποιώντας μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων της παιδαγωγικής επιστήμης και των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία.

 

 

 

6.4 Βαθμολογία – Εξετάσεις – Ορισμός Ε.Κ. και Τ.Ε.Ε.

 

 1. Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τους διδάσκοντες και βαθμολογείται με την ισχύουσα, για τους προπτυχιακούς φοιτητές, κλίμακα βαθμολογίας. Συγκεκριμένα, οι βαθμοί που δίδονται, κυμαίνονται από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του.

 

 1. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα μαθήματα ή υπέρβασης του ορίου απουσιών, ο Μ.Φ. είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθηση του μαθήματος ή των μαθημάτων αυτών στο εξάμηνο που προσφέρονται για μία ακόμα φορά.

 

 1. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε μάθημα, στην οποία δεν προσμετράται η τυχόν αποτυχία σε εξέταση μαθήματος κατά την επαναληπτική εξέταση πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

 

 1. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο μάθημα, με το οποίο ο φοιτητής ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στο ΔΠΜΣ, μετά από αίτηση του φοιτητή, δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασής του από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ του Προγράμματος.

 

 1. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός χρόνος φοίτησης του Μ.Φ. στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο χρόνο φοίτησης των έξι (6) εξαμήνων. Σε διαφορετική περίπτωση ο Μ.Φ. διαγράφεται από το πρόγραμμα.

 

 1. Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο διδάσκων, εκτός και αν έχει αποφασίσει διαφορετικά η ΕΔΕ. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε εξαμήνου καθώς και στην επαναληπτική εξέταση πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΕΔΕ μπορεί να τροποποιήσει ή να μεταθέσει το χρόνο των εξετάσεων.

 

 1. Για κάθε ΜΦ ορίζεται από την ΕΔΕ, μετά από πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέπων καθηγητής (ΕΚ). Η Σ.Ε. και ο ΕΚ έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

 

 1. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε τις φοιτητικέςτου υποχρεώσεις, εφόσον έχει συμπληρώσει χρόνο σπουδών 3 εξαμήνων, έχει παρακολουθήσει ανελλιπώς και εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το ΔΠΜΣ, τις εργαστηριακές ασκήσεις κ.λπ. και έχει εγκριθεί από την επιτροπή η διπλωματική εργασία που έχει συγγράψει, όπως αυτή προβλέπεται παραπάνω.

Για την απονομή του ΔΜΣ, απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη ΔΕ. Αν  η εν λόγω προϋπόθεση δεν  επιτευχθεί μέσα  στην  προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των  μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί.

 

 

 Άρθρο 7. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Για την εκπόνηση και συγγραφή της ΔΕ, ισχύουν οι όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διπλωματικών εργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Παράρτημα 3 του παρόντος.

 

7.1. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας μπορεί να οριστεί στο τέλος του β’ εξαμήνου, μετά από συνεννόηση του μεταπτυχιακού φοιτητή και του επιβλέποντος καθηγητή.

Για την εξέταση της  μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ορίζεται από την ΕΔΕ η ΤΕΕ, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι  διδακτορικού διπλώματος και ανήκουν στην  ίδια  ή συγγενή ειδικότητα με αυτή,  στην οποία εκπονήθηκε η εργασία.

Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στην τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί με απόφαση της ΕΔΕ. Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται δημόσια σε ημερομηνία, χώρο και ώρα που ορίζεται από τον επιβλέποντα και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας από το μεταπτυχιακό φοιτητή, η επιτροπή την αξιολογεί και τη βαθμολογεί με την κλίμακα που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου. Αν η διπλωματική εργασία θεωρηθεί από την επιτροπή ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω της βάσης 5, τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το μεταπτυχιακό φοιτητή τη βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή τη ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να έχει επανυποβληθεί η διπλωματική εργασία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής.

Ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε  αργότερα από έξι, από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να ληφθεί και με τη σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο μελών της ΤΕΕ, τα οποία και βαθμολογούν.

Σε  περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της ΔΕ, ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε  αργότερα από έξι, από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της ΣΤ.

Μετά την παρουσίαση, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την ΤΕΕ.

Για την καταχώρηση της βαθμολογίας της ΔΕ, το πρακτικό παρουσίασης, υποβάλλεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να καταθέσει στη βιβλιοθήκη του Τμήματος αντίγραφο της  Διπλωματικής του εργασίας, όπως αυτή εγκρίθηκε από την τριμελή επιτροπή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

7.2 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας

Θέματα που αφορούν στη συγγραφή της Δ.Ε., όπως π.χ. γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες για την περίληψη, το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, κ.λ.π.,  παρατίθενται στα Παραρτήματα του  παρόντος κανονισμού.

 

 

7.3 Παρουσίαση και αξιολόγηση Διπλωματικής Εργασίας

Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται δημόσια ενώπιον της Τ.Ε.Ε., η οποία ορίζεται από τη Ε.Δ.Ε. Με ευθύνη του Ε.Κ. για την ημερομηνία και την ώρα ενημερώνεται ηλεκτρονικά η ακαδημαϊκή κοινότητα, τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την παρουσίαση. Το εκτυπωμένο έγγραφο της ανακοίνωσης κατατίθεται μαζί με το πρακτικό της βαθμολογίας της Διπλωματικής Εργασίας από τον Ε.Κ. στη Γραμματεία του Τμήματος μετά την εξέτασή της.

Η βαθμολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας στηρίζεται στην αξιολόγηση της ποιότητας των ακολούθων σημείων:

 • Δομή και μορφοποίηση εργασίας
 • Θεωρητική τεκμηρίωση
 • Βιβλιογραφική έρευνα
 • Σαφήνεια ερευνητικών ερωτημάτων ή/και υποθέσεων εργασίας
 • Μεθοδολογία
 • Εμπειρικό μέρος
 • Συμπεράσματα
 • Παρουσίαση

Αμέσως μετά την παρουσίαση, καταρτίζεται Πρακτικό Αξιολόγησης (φαίνεται στο Παράρτημα 4 του παρόντος Κανονισμού), το οποίο υπογράφεται από την Τ.Ε.Ε. και φέρει το βαθμό που αποδόθηκε στην εργασία από την επιτροπή, εντός της κλίμακας 0 έως 10 (με διαβαθμίσεις ακέραιης ή μισής μονάδας).

Κατά τη διαδικασία της παρουσίασης προβλέπονται τα ακόλουθα: παρέχεται στον Μ.Φ. ένας εύλογος χρόνος για την παρουσίαση της εργασίας μετά την ολοκλήρωση της οποίας γίνονται ερωτήσεις και τοποθετήσεις από την Τ.Ε.Ε. και τέλος, ακολουθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις από το κοινό. Στη συνέχεια, αποχωρούν όλοι οι παριστάμενοι και συνεδριάζει η Τ.Ε.Ε., η οποία εξάγει μετά από διαβούλευση το βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας. Τέλος, συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό Πρακτικό από τα μέλη της Τ.Ε.Ε. και ενημερώνεται γι’ αυτό ο Μ.Φ.

Το Πρακτικό Αξιολόγησης, υποβάλλεται από τον Ε.Κ. εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης στη Γραμματεία του Τμήματος και το αργότερο εντός 7 ημερών καταχωρίζεται ο βαθμός στο σύστημα του «Ψηφιακού Άλματος» από τον ίδιο ή αν αυτό δεν είναι εφικτό από τη Γραμματεία.

Η Διπλωματική Εργασία, εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, κατατίθεται υποχρεωτικά από τον Μ.Φ. στο αποθετήριο «Nemertes» στη «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης» του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και στη Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ε.Κ.Ε. (βλέπε Παράρτημα 2).

 

 

Άρθρο 8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενθαρρύνονται να παρακολουθούν και να συμβάλλουν ενεργά στις επιστημονικές και γενικότερα ακαδημαϊκές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Δ.Π.Μ.Σ., το ΠΤΔΕ και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η παροχή εκπαιδευτικού έργου από Μ.Φ. του Επισπεύδοντος Τμήματος σε άλλους φοιτητές  του ίδιου Τμήματος, χωρίς ανάθεση από τη Συνέλευση του Τμήματος, είναι αντιδεοντολογική.

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές  εκπονούν την Δ.Ε. σε ερευνητικά  κέντρα εκτός του Ιδρύματος, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν τη διατριβή τους στο ΠΤΔΕ.

 

 

Άρθρο 9. ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ Δ.Μ.Σ

 

9.1 Προϋποθέσεις Απονομής ΔΜΣ

Ο Μ.Φ. ολοκληρώνει τις σπουδές του και λαμβάνει το Δ.Μ.Σ., όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του Προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών, προβλεπόμενες υποχρεώσεις εντός των προβλεπομένων προθεσμιών. Ειδικότερα, εφόσον:

 • Έχει παρακολουθήσει και έχει εξεταστεί επιτυχώς (με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 5,0) σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα από το ΦΕΚ Ίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ., τον παρόντα Κανονισμό και τον Οδηγό Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Έχει παρουσιάσει τη Διπλωματική Εργασία του, η οποία έχει αξιολογηθεί με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 5,0 από την Τ.Ε.Ε.
 • Έχει ολοκληρώσει όλες τις τυπικές υποχρεώσεις του, προς το Τ.Ε.Ε.Κ.Ε. ή/και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σημειώνεται ότι: Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

 

9.2 Υπολογισμός βαθμού Δ.Μ.Σ

Ο τελικός βαθμός του Δ.Μ.Σ προκύπτει από τον βαθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων και τον βαθμό της Δ.Ε., σύμφωνα με απόφαση  της Ε.Δ.Ε, με πολλαπλασιασμό των βαθμών όλων των μαθημάτων και της Διπλωματικής Εργασίας επί τον αντίστοιχο αριθμό ECTS, εν συνεχεία πρόσθεση όλων των γινομένων και τέλος διαίρεση του αθροίσματος δια του αριθμού 90.

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του ΜΦ. Στα  απονεμόμενα Δ.Μ.Σ. αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα που αντιστοιχεί σε:

Þ «Άριστα» από 8,50 έως 10

Þ «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49

Þ «Καλώς» από 5 έως 6,49

Η απονομή των τίτλων Δ.Μ.Σ εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε.

 

9.3 Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ορκωμοσία των Μ.Φ. είναι:

 • Αίτηση ορκωμοσίας, στην οποία δηλώνεται ότι ο Μ.Φ. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε όλα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος και επιθυμεί να προσέλθει στην ορκωμοσία. Η αίτηση χορηγείται από τη Γραμματεία του Τ.Ε.Ε.Κ.Ε.
 • Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας.
 • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και βιβλιάριο υγείας (όποιο από αυτά είχαν εκδοθεί) επιστρέφονται στη Γραμματεία με την κατάθεση της αίτησης ορκωμοσίας. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί Ακαδημαϊκή ταυτότητα ή βιβλιάριο υγείας, ο Μ.Φ. συμπληρώνει μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1989 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει εκδοθεί στο όνομά του/της κανένα από τα ανωτέρω. Εάν η Ακαδημαϊκή ταυτότητα ή το βιβλιάριο υγείας έχει απολεσθεί, ο Μ.Φ. δηλώνει την απώλεια στην Αστυνομική Διεύθυνση της περιοχής του και προσκομίζει στη Γραμματεία μαζί με την αίτηση για ορκωμοσία και τη βεβαίωση απώλειας της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή και του βιβλιάριου υγείας από την Αστυνομία.
 • Βεβαίωση Φοιτητικής Λέσχης περί διακοπής σίτισης, εφόσον έχει εκδοθεί κάρτα σίτισης και Βεβαίωση μη εκκρεμότητας της Φοιτητικής Εστίας εφόσον διαθέτει δωμάτιο. Εάν από τη Φοιτητική Λέσχη ή τη Φοιτητική Εστία δεν έχουν εκδοθεί κάρτα σίτισης και κράτηση δωματίου τότε ο Μ.Φ. συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρει ότι δεν έχει ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος από τη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου Πατρών και ότι δεν διαθέτει δωμάτιο στη Φοιτητική Εστία του Ιδρύματος.
 • Βεβαίωση για την κατάθεση της Διπλωματικής Εργασίας στο ακαδημαϊκό καταθετήριο «Nemertes» (http://nemertes.lis.upatras.gr)
 • Βεβαίωση Βιβλιοθήκης Κέντρου Πληροφόρησης ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα δανεισμού βιβλίων. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί «δανειστική» κάρτα από την Β.Κ.Π., τότε ο Μ.Φ. συμπληρώνει σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
 • Βεβαίωση Βιβλιοθήκης του Τμήματος για την κατάθεση της μεταπτυχιακής εργασίας: α) σε έντυπη μορφή και β) σε ηλεκτρονική (σε CD).

 

9.4 Τελετουργικό Απονομής Δ.Μ.Σ.

 

H απονομή των Δ.Μ.Σ γίνεται τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος, ενιαία για όλα τα Mεταπτυχιακά Προγράμματα, σε ειδική δημόσια τελετή, στην οποία παρίστανται ο/η Πρύτανης,/ις οι Πρόεδροι των Τμημάτων και όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που  έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις απονομής ΔΜΣ.

 

Kατά το, μέχρι της απονομής του πτυχίου/διπλώματος, χρονικό διάστημα, χορηγείται, από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των  σπουδών στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.

 

 

Άρθρο 10. ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

 

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης – δημοσιευμένης ή μη – χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της, αφού προηγουμένως του δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις του επί του θέματος.

 

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. (απόφαση Συγκλήτου συνεδρίαση 115/25.4.2017, έγγραφο με αριθμό 318/11394/27.4.2017, με θέμα ‘’Επί του θέματος της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρμογής Ephorus’’).

 

 

Άρθρο 11. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

 

11.1 Γενικά

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

 

11.2 Τέλη Φοίτησης (ύψος αυτών, καταβολή σε καθορισμένες ημερομηνίες, τρόπος καταβολής, δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους)

 

Για την υποστήριξη του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ., προβλέπονται τέλη φοίτησης ποσού 2.700 ευρώ ανά φοιτητή, για την πλήρη παρακολούθηση του Προγράμματος. Το ποσό αυτό, είναι το ελάχιστο δυνατό για την ομαλή διεκπεραίωση του Προγράμματος, με βάση τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες ανά κατηγορία.

Η καταβολή του τέλους μπορεί να γίνει εφάπαξ με την εγγραφή ενός Μ.Φ. στο πρόγραμμα, είτε τμηματικά σε τρία μέρη, σύμφωνα με τα εξάμηνα φοίτησης, ήτοι 900 ευρώ στην αρχή του 1ου εξάμηνου φοίτησης, 900 ευρώ στην αρχή του 2ου εξάμηνου φοίτησης και 900 ευρώ στην αρχή του 3ου εξάμηνου φοίτησης.

Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους φοίτησης δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Μ.Φ. στο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, Μ.Φ., ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις, δεν δικαιούται ούτε να συμμετάσχει στην ορκωμοσία ούτε να λάβει βεβαίωση για επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών.

 

Η συνεισφορά των φοιτώντων στο κόστος υλοποίησης του Δ.Π.Μ.Σ. κατανέμεται στη χορήγηση υποτροφιών σε εισαγόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος της συμμετοχής αλλά και:

 • Στην πρόσκληση ειδικών επιστημόνων προκειμένου να πραγματοποιηθούν εισηγήσεις σε σημαντικές επιστημονικές περιοχές του Δ.Π.Μ.Σ. Αυτό θα βοηθήσει ώστε το Πρόγραμμα από πλευράς ποιότητας να είναι ανταποδοτικό προς τους συμμετέχοντες και ανταγωνιστικό με άλλα Προγράμματα. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές.
 • Σε αμοιβές διδασκόντων.
 • Στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος.
 • Στο κόστος των αναλωσίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, του διοικητικού έργου αλλά και από τους ίδιους τους φοιτητές, για την άσκηση του ερευνητικού τους έργου στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές.
 • Στην αποκατάσταση φθορών από τη χρήση του υπάρχοντος και χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού από το Δ.Π.Μ.Σ., το κόστος των οποίων δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές.

 

 

 

11.3 Δωρεάν Φοίτηση (απαλλαγή φοιτητών από τέλη φοίτησης)

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

 

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ΔΠΜΣ.

 

Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

 

11.4 Φοιτητικές υποτροφίες

Ο οικείος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να προβλέπει την χορήγηση υποτροφιών ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της ΕΔΕ. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου) ή προσφορά υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΔΠΜΣ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της ΕΔΕ.

 

 

Άρθρο 12. ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (άρθρο 15 του Ν.3374/2005)

 

Το Δ.Μ.Σ συνοδεύεται από παράρτημα διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τα προσόντα και την ειδίκευση που απέκτησε ο πτυχιούχος και τη βαθμολογία του σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).

 

 

Άρθρο 13. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

 

Η κεντρική λειτουργία διαχείρισης των Μ.Φ. με λογισμικό («Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών») που υποστηρίζεται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο Πατρών, επιτρέπει την υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. από τη Γραμματεία του Τμήματος, από τη στιγμή της υποβολής των αιτήσεων έως την αποφοίτηση των φοιτητών με παροχή Διπλώματος και Παραρτήματος Διπλώματος.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Σ.Ε. τηρούνται από άτομο (στέλεχος της Γραμματείας του Τ.Ε.Ε.Κ.Ε Πάτρας) το οποίο υποστηρίζει διοικητικά το Δ.Π.Μ.Σ. και φροντίζει για τη συγκέντρωση και τη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων του Δ.Π.Μ.Σ., την επικοινωνία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και τη συνεργασία με τις Επιτροπές του Δ.Π.Μ.Σ.

Η διαχείριση των μαθημάτων μπορεί να γίνει επίσης, μέσα από τις κεντρικές υποδομές του Πανεπιστημίου, αλλά και μέσα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε επίπεδο Τμήματος (http://post.elemedu.upatras.gr).

Επίσης, η λειτουργία λογισμικού διαχείρισης τάξης (e-class) σε κεντρικό επίπεδο, εξυπηρετεί την υποστήριξη των μαθημάτων εκ μέρους των διδασκόντων, με ανάρτηση υλικού και οποιουδήποτε άλλου ψηφιακού υλικού, το οποίο διευκολύνει τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να υποστηριχτεί τεχνολογικά από τις κεντρικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών είτε από εξωτερικούς συνεργάτες υου Π.Π. και του ΕΚΠΑ, εφόσον απαιτηθεί κάτι τέτοιο.

Τα μαθήματα του προγράμματος θα διεξάγονται στις υπάρχουσες υποδομές του Τ.Ε.Ε.Κ.Ε., όπως είναι οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, οι χώροι διεξαγωγής σεμιναρίων και οι χώροι των Εργαστηρίων του Τμήματος. Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος μπορεί να λειτουργήσει ως εστία αναφοράς και μελέτης από τους Μ.Φ. του Δ.Π.Μ.Σ.

 

 

Άρθρο 14. ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

 

Η χρηματοδότηση του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχεται από τα τέλη φοίτησης.

 

14.1 Θέματα οικονομικής διαχείρισης του Π.Μ.Σ.

 

Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος.

 

Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να δημοσιεύουν ετησίως, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων – εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

 

 

Άρθρο 15. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους Μ.Φ. μέσω διαδικασιών που είναι θεσμοθετημένες από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

 

Άρθρο 16. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017, καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017, διατάξεις (άρθρο 85 παρ. 2 του Ν. 4485/2017).

 

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

Άρθρο 17. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

 

ΣΤ = Συνέλευση Τμήματος

ΔΕ = Διπλωματική Εργασία

ΕΑΥ = Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων

ΕΚ = Επιβλέπων Καθηγητής

ΔΜΣ = Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΜΦ = Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

ΔΠΜΣ = Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΣΕ = Συντονιστική Επιτροπή

ΕΔΕ = Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή

ΤΕΕ = Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Α.Ε.Ι. = Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ε.Λ.Κ.Ε. = Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ε.Ε.Π. = Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ε.ΔΙ.Π. = Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ε.Τ.Ε.Π. = Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

 

 

Άρθρο 18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφιότητας για το Δ.Π.Μ.Σ.

 

Οι υποψήφιοι για το Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Αίτηση (λήψη από σύνδεσμο του ιστοχώρου της γραμματείας του Τ.Ε.Ε.Κ.Ε.), στην οποία εκτός από την πρόθεση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. θα αναγράφεται και το Τμήμα που επιθυμεί να ενταχθεί ο/η υποψήφιος/α (Αθήνα ή Πάτρα).

Β. Φάκελο υποψηφιότητας σε ηλεκτρονική μορφή pdf που θα περιλαμβάνει με τα ακόλουθα:

 1. Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.).
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών (εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές αλλά δεν έχει ληφθεί του πτυχίο) και αναλυτική βαθμολογία (με ακριβή μέσο όρο). Σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Λοιπούς τίτλους σπουδών (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 4. Επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (ή και δεύτερης ξένης γλώσσας). Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β´).
 5. Επιστημονικά δημοσιεύματα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, κεφάλαια σε βιβλία (μη αυτοέκδοσης) και ψηφιοποιημένα εξώφυλλα βιβλίων με πίνακα περιεχομένων (εφόσον υπάρχουν).
 6. Πτυχιακή εργασία (εφόσον υπάρχει).
 7. Δύο συστατικές επιστολές γραμμένες σε επίσημο επιστολόχαρτο του Πανεπιστημίου / Οργανισμού / Ιδρύματος του συντάκτη τους.
 8. Βεβαιώσεις σεμιναρίων, επιμορφώσεων, μετεκπαιδεύσεων.
 9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

Η μη υποβολή δικαιολογητικών κατοχής πτυχίου ή γνώσης μιας ξένης γλώσσας είναι λόγος απόρριψης (μη εξέτασης) της αίτησης συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Οδηγίες συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

 

Στο εξώφυλλο της Διπλωματικής Εργασίας περιλαμβάνονται κατά σειρά, ο λογότυπος και ο τίτλος του Ιδρύματος, η Σχολή, το Τμήμα και τα στοιχεία του Δ.Π.Μ.Σ. Ακολουθεί ο τίτλος της Διπλωματικής Εργασίας, το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα και ο Αριθμός Μητρώου του, το ονοματεπώνυμο του Ε.Κ. (με την ένδειξη σε παρένθεση: επιβλέπων/επιβλέπουσα), τα ονοματεπώνυμα των δύο άλλων μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και η χρονολογία έκδοσής της.

Το εξώφυλλο δεν αριθμείται.

Στην επόμενη σελίδα ακολουθούν τα συνοδευτικά στοιχεία της εργασίας για την ανάληψη ευθύνης για το περιεχόμενο και τα πνευματικά δικαιώματα, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα 3.

Στις σελίδες που ακολουθούν γράφονται κατά σειρά, σε νέα κάθε φορά σελίδα:

 • Ευχαριστίες
 • Πίνακας περιεχομένων
 • Περίληψη και λέξεις-κλειδιά
 • Abstract & Keywords
 • Συντομογραφίες – συντομεύσεις και ακρωνύμια (αν είναι απαραίτητο)
 • Κατάλογος στοιχείων, όπως εικόνων, πινάκων, φωτογραφιών, κ.ά. (αν είναι απαραίτητο).

Ακολουθούν οι ενότητες:

 • Εισαγωγή (περιέχει την εισαγωγή στο θέμα της εργασίας, το σκοπό και τη δομή της εργασίας)
 • Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί (ορίζονται οι έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία)
 • Θεωρητικό Πλαίσιο ή Βιβλιογραφική Επισκόπηση και θεωρητική τεκμηρίωση της εργασίας (από όπου προκύπτει η αλληλεπίδραση των παραγόντων που επενεργούν στο υπό διερεύνηση θέμα)
 • Σύντομη ενότητα με διαπιστώσεις, όπου ανακεφαλαιώνονται τα βιβλιογραφικά ευρήματα και διακρίνεται η χρησιμότητα της εργασίας
 • Ερευνητικά Ερωτήματα (τα ερωτήματα που μέσω της έρευνας θα πρέπει να απαντηθούν)
 • Μεθοδολογία της έρευνας (δείγμα, υλικό, μέσα και τρόπος συλλογής δεδομένων, μέθοδος, κ.ά.)
 • Ανάλυση και παρουσίαση ευρημάτων, αποτελέσματα και συζήτηση
 • Συμπεράσματα (όπου δίνονται ευκρινείς απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν)
 • Προβλήματα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας
 • Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
 • Βιβλιογραφικές αναφορές (εφαρμογή του συστήματος ΑΡΑ)
 • Παραρτήματα (με τα μέσα συλλογής δεδομένων ή άλλες πληροφορίες, χρήσιμες στον αναγνώστη)

 

Οι προδιαγραφές του κειμένου έχουν ως εξής:

Α. Μορφοποίηση σελίδων και κείμενο

 • Μέγεθος Σελίδας: Α4
 • Πλάτος σελίδας: 8,27″ ή 21,0 cm
 • Ύψος σελίδας: 11,69″ ή 29,7 cm
 • Δεξιό περιθώριο: 1″ ή 2,54 cm
 • Αριστερό περιθώριο: 1″ ή 2,54 cm
 • Επάνω περιθώριο: 1″ ή 2,54 cm
 • Κάτω περιθώριο: 1″ ή 2,54 cm
 • Γραμματοσειρά: Times New Roman
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: 12pt
 • Στυλ: Κανονικό
 • Στοίχιση: Πλήρης
 • Διάστιχο: 1,5

 

Β. Τίτλοι κεφαλαίων:

 • Γραμματοσειρά: Times New Roman
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: 16pt
 • Στυλ: Έντονο
 • Στοίχιση: Αριστερή
 • Απόσταση πριν 0pt και μετά 18pt
 • Αρίθμηση: 1, 2, 3, 4, κ.λπ.

 

Γ. Τίτλοι ενοτήτων:

 • Γραμματοσειρά: Times New Roman
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: 14pt
 • Στυλ: Έντονο
 • Στοίχιση: Αριστερή
 • Απόσταση πριν 0pt και μετά 12pt
 • Αρίθμηση: 1.1, 1.2, … 2.1, 2.2, κ.λπ.

 

Δ. Τίτλοι υποενοτήτων – επίπεδο 1ο:

 • Γραμματοσειρά: Times New Roman
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: 12pt
 • Στυλ: Έντονο
 • Στοίχιση: Αριστερή
 • Απόσταση πριν 0pt και μετά 6pt
 • Αρίθμηση: 1.1.1, 1.1.2, … 2.1.1, 2.1.2, κ.λπ.

 

Ε. Τίτλοι υποενοτήτων – επίπεδο 2ο:

 • Γραμματοσειρά: Times New Roman
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: 12pt
 • Στυλ: Έντονο, Πλάγια γραφή
 • Στοίχιση: Αριστερή
 • Απόσταση πριν 0pt και μετά 6pt
 • Αρίθμηση: –

 

Τίθεται εσοχή 1 cm στην πρώτη γραμμή του κειμένου κάθε παραγράφου, εκτός από αυτή που έπεται ενός τίτλου οποιασδήποτε μορφής.

Η απόσταση πριν από μία οποιαδήποτε παράγραφο είναι 0pt και μετά από αυτήν είναι 6pt.

Για δημιουργία λίστας χρησιμοποιείται ή η τυποποιημένη αρίθμηση ή οι κουκκίδες.

Οι υποσημειώσεις τίθενται με φειδώ και τοποθετούνται στο τέλος της τρέχουσας σελίδας (μορφή: Times New Roman, 10pt, κανονικό στυλ, με πλήρη στοίχιση και μονό διάστιχο).

Στην κεφαλίδα του κειμένου φαίνονται, με στοίχιση από αριστερά το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα και η ένδειξη μετά από μεσαία παύλα ακολουθούμενη από κενά εκατέρωθεν: «Διπλωματική Εργασία».

Στο υποσέλιδο φαίνεται με στοίχιση από δεξιά η ένδειξη: «Πανεπιστήμιο Πατρών – Τ.Ε.Ε.Κ.Ε. –Δ.Π.Μ.Σ.».

 

Οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα σχέδια, οι χάρτες ή οποιοδήποτε μη κειμενικό στοιχείο συνοδεύεται από λεζάντα στο κάτω μέρος αυτού, στην οποία προηγείται η ένδειξη «Εικόνα Χ.Υ: », όπου Χ το κεφάλαιο και Υ ο αύξων αριθμός του στοιχείου στο κεφάλαιο.

Χαρακτηριστικά λεζάντας:

 • Γραμματοσειρά: Times New Roman
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: 10pt
 • Στυλ: Έντονο
 • Στοίχιση: στο μέσο, κάτω από το στοιχείο
 • Απόσταση πριν 6pt και μετά 12pt

 

Οι πίνακες περιέχουν μόνο οριζόντιες γραμμές και συνοδεύονται από τίτλο στο επάνω μέρος τους, στον οποίο προηγείται η ένδειξη «Πίνακας Χ.Υ: », όπου Χ το κεφάλαιο και Υ ο αύξων αριθμός του πίνακα στο κεφάλαιο.

Χαρακτηριστικά τίτλου:

 • Γραμματοσειρά: Times New Roman
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: 10pt
 • Στυλ: Έντονο
 • Στοίχιση: στο μέσο, επάνω από το στοιχείο
 • Απόσταση πριν 12pt και μετά 6pt

Οι μαθηματικοί τύποι, οι εξισώσεις, οι αλγόριθμοι κ.ά., εισάγονται μέσω ειδικών εργαλείων γραφής (π.χ. equation editor), γράφονται στο μέσο ξεχωριστής γραμμής με πλάγια γραφή γραμματοσειράς Times New Roman 10pt και αριθμούνται από δεξιά τους, με αύξοντες αριθμούς σε παρένθεση.

 

Για τις παραπομπές και τις βιβλιογραφικές αναφορές χρησιμοποιείται το σύστημα ΑΡΑ.

Η παράθεση περισσότερων της μιας παραπομπών για το ίδιο θέμα έχει ως διαιρετικό στοιχείο την άνω τελεία (σύμβολο “Greek ano Teleia” με κωδικό 0387 στο σύστημα Unicode του Microsoft Word). Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ελληνικό ερωτηματικό.

 

Ο τύπος (Microsoft Word ή pdf) και η μορφή (έντυπη ή/και ψηφιακή) του κειμένου της Διπλωματικής Εργασίας που κατατίθεται, καθορίζεται τόσο από τη «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης» (αποθετήριο «Nemertes») του Πανεπιστημίου Πατρών, όσο και από τη Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ε.Κ.Ε.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης Διπλωματικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Α. Συνοδευτικά στοιχεία Διπλωματικής Εργασίας για ανάληψη ευθύνης

 

 1. Κάθε τόμος με το κείμενο της εργασίας φέρει ευδιάκριτα στο πίσω μέρος της σελίδας τίτλου του τα ακόλουθα:

 

Πανεπιστήμιο Πατρών, [Τμήμα] [Όνομα Συγγραφέα]

© [έτος] – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

 

 1. Ο Μ.Φ. – μέσα από τη σχετική φόρμα κατάθεσης της εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Nemertes – εκχωρεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης το μη αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσής της μέσα από το διαδίκτυο για σκοπούς συστηματικής και πλήρους συλλογής της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών, καταγραφής, διαφάνειας και προαγωγής της έρευνας.

 

 1. Κάθε Μ.Φ. που εκπονεί τη Διπλωματική Εργασία του, θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τα ακόλουθα:
 • Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από τον/ην ίδιο/α, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
 • Εάν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από τον/ην ίδιο/α, αυτό πρέπει να είναι ευδιάκριτο και να αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κλπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.
 • O Μ.Φ. φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της δίκαιης χρήσης του υλικού που χρησιμοποίησε και τίθεται αποκλειστικός υπεύθυνος των πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής. Αναγνωρίζει δε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν φέρει, ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη που τυχόν προκύψει από πλημμελή εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Η σύνταξη, κατάθεση και διάθεση της εργασίας δεν κωλύεται από οποιαδήποτε παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα σε τρίτους, π.χ. σε εκδότες μονογραφιών ή επιστημονικών περιοδικών, σε οποιοδήποτε διάστημα, πριν ή μετά τη δημοσίευση της εργασίας, και πως ο συγγραφέας αναγνωρίζει ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν απεμπολεί τα δικαιώματα διάθεσης του περιεχομένου της Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα μέσα που το ίδιο επιλέγει.
 • Για τους παραπάνω λόγους κατά την υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας ο Μ.Φ. υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση (βλέπε Γ’ στο ίδιο Παράρτημα), στην οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου και των οριζόμενων στους Κανονισμούς Σπουδών του ΔΠΜΣ και του Τμήματος και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ότι η εργασία που καταθέτει με θέμα «……… Θέμα Διπλωματικής Εργασίας ………» έχει εκπονηθεί με δική του ευθύνη τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις και στον παρόντα Κανονισμό.

 

 1. Οι εργασίες δημοσιεύονται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών. Η Ε.Δ.Ε. ή η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, μετά από επαρκώς τεκμηριωμένη αίτηση του Ε.Κ. και του Μ.Φ., την προσωρινή εξαίρεση της δημοσιοποίησης της διατριβής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, για σοβαρούς λόγους που σχετίζονται με την περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας, εάν θίγονται συμφέροντα του ιδίου ή άλλων φυσικών προσώπων, φορέων, εταιριών κ.λπ. Η περίοδος εξαίρεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι μήνες (36) μήνες, εφόσον δεν συντρέχουν άλλα νομικά κωλύματα. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή παρουσίασή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και πριν την απονομή του τίτλου σπουδών, αλλά η διάθεσή της ρυθμίζεται από τη Βιβλιοθήκη ανάλογα με το σχετικό αίτημα.

 

Β. Κατάθεση κειμένου για τη Βιβλιοθήκη και το αποθετήριο «Nemertes»

 

Η κατάθεση της εργασίας στις δομές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ), σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (Συνεδρίαση Συγκλήτου 382/20.04.05, αναθεώρηση 59/04.06.15), είναι υποχρεωτική για τους Μ.Φ. Με την κατάθεση της εργασίας η ΒΚΠ χορηγεί τις απαραίτητες βεβαιώσεις για τις Γραμματείες των Τμημάτων τους.

 

Γ. Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 στη Γραμματεία του Τ.Ε.Ε.Κ.Ε.

 

Ο Μ.Φ., κατά τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για την ορκωμοσία, υποβάλλει στη Γραμματεία του Τ.Ε.Ε.Κ.Ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με το ακόλουθο κείμενο:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 1. Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από εμένα, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
 2. Εάν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από εμένα, αυτό είναι ευδιάκριτο και αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κλπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.
 3. Φέρω αποκλειστικά την ευθύνη της δίκαιης χρήσης του υλικού που χρησιμοποίησα και είμαι αποκλειστικός υπεύθυνος των πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής. Αναγνωρίζω δε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν φέρει, ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη που τυχόν προκύψει από πλημμελή εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Πρακτικό αξιολόγησης Διπλωματικής Εργασίας

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση»’

 

Τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής που ορίστηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. X/ΗΗ-ΜΜ-ΧΧΧΧ απόφαση της Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ, αξιολόγησαν τη Διπλωματική Εργασία με τίτλο: «Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας» που εκπόνησε ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια κ. Επώνυμο Όνομα και παρουσίασε δημοσίως ενώπιόν της στις Ημέρα/Μήνας/Χρόνος και ώρα Ώρα/Λεπτά.

 

Η Διπλωματική Εργασία, αφού ελήφθη υπόψη η δομή και η μορφοποίησή της, η θεωρητική τεκμηρίωση, η βιβλιογραφική έρευνα, η σαφήνεια των ερευνητικών ερωτημάτων, η μεθοδολογία, το εμπειρικό μέρος, τα συμπεράσματα και η παρουσίαση, αξιολογήθηκε από την επιτροπή ως ακολούθως:

 

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΒΑΘΜΟΣ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

1    
2    
3    
ΒΑΘΜΟΣ Δ.Ε. (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)  

 

Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε και υπογράφτηκε το παρόν Πρακτικό.

 

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

 

Ονοματεπώνυμο                                                                                 Υπογραφή

1.

2.

3.

 

Στο παρόν Πρακτικό επισυνάπτεται και η ανακοίνωση δημοσιοποίησης της παρουσίασης προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία έγινε από τον επιβλέποντα (ή από οποιοδήποτε μέλος της Τ.Ε.Ε. για τον ίδιο σκοπό).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ: 000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – STEM ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο/Η …(ονοματεπώνυμο φοιτητή)……… ΤΟΥ …(πατρώνυμο φοιτητή)…….

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ/ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ…………(Τμήμα αποφοίτησης)……

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ …(Πανεπιστήμιο αποφοίτησης)…..

ΕΞ/ΕΚ …(τόπος καταγωγής φοιτητή)………. ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ/Η

ΣΠΟΥΔΑΣΕ

ΤΗ  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – STEM ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ KAI ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ

………………………….

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΗ(Ν)/ΣΤΙΣ……(ημερομηνία κατάθεσης τελευταίας βαθμολογίας)……..

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΗ(Ν)/ΣΤΙΣ…(ημερομηνία ΕΔΕ στην οποία εγκρίθηκε η απονομή του ΔΜΣ)….

 

Ο/Η  ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ