Για την Ελλάδα, η εκπαίδευση STEM σε μεταπτυχιακό τουλάχιστον επίπεδο θα καθορίσει αν οι απόφοιτοι των θετικών σχολών των πανεπιστημίων θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος, και η εθνική ασφάλεια. Θα βοηθήσει στην δημιουργία ικανού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού που χρειάζεται για να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά. Θα δημιουργήσει τους επιστήμονες, τεχνολόγους, μηχανικούς, μαθηματικούς οι οποίοι θα δημιουργήσουν τις νέες ιδέες, νέα προϊόντα, και εντελώς νέων βιομηχανιών του 21ου αιώνα.

Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι κυρίως απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, και τμημάτων Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας που στη μεγάλη πλειοψηφία τους επιλέγουν το χώρο της εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι αυτοί, έχουν αποκτήσει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στο χώρο της ειδικότητάς τους, αλλά στερούνται μιας σφαιρικής αντίληψης των γνώσεων και εργαλείων που παρέχουν οι άλλες ειδικότητες. Αυτό έχει ως συνέπεια να μεταφέρουν στους μαθητές τους μια αποσπασματική αντίληψη των Επιστημών και των Μαθηματικών. Επιπλέον η Μηχανική, ως επιστήμη σχεδιασμού καινοτόμων λύσεων και προϊόντων με τη βοήθεια της Τεχνολογίας δεν έχει επαρκώς χρησιμοποιηθεί για την επίλυση πραγματικών σύνθετων προβλημάτων. Στον πραγματικό κόσμο οι Επιστήμες, τα Μαθηματικά, η Μηχανική και η Τεχνολογία συνυπάρχουν: Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τεχνολογίες που δημιουργούνται από τους μηχανικούς για να υλοποιήσουν τις έρευνές τους, και οι μηχανικοί χρησιμοποιούν τη γνώση που παράγουν οι επιστήμονες για να εμπλουτίσουν το σχεδιασμό των τεχνολογιών που δημιουργούν. Κοινός στόχος όλων είναι η επίλυση κρίσιμων προβλημάτων από όλους τους χώρους.