Πανελλήνιο Συνέδριο «Innovating STEM Education»

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 16-18/12/2016

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται, διεθνώς, ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προώθηση των μαθημάτων STEM στα σχολεία. Αυτή η τάση παρακινήθηκε από την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι νέοι άνθρωποι θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να συμμετέχουν δημιουργικά σε μια κοινωνία, στην οποία τα εργαλεία που παρέχουν τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία είναι όλο και πιο σημαντικά. Εντούτοις, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των Προγραμμάτων Σπουδών έχουν αντιμετωπίσει τα θέματα STEM ως επί το πλείστον ως μια μεμονωμένη προσπάθεια και όχι ως μια προσπάθεια ενσωμάτωσης στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Αναγνωρίζοντας ότι η διδασκαλία και μάθηση στο πλαίσιο των επιμέρους κλάδων του STEM έχει μεγάλη αξία, αυτό το συνέδριο έχει ως στόχο να προωθήσει την ιδέα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης των εννοιών και των διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων. Το συνέδριο παρέχει μια πλατφόρμα για τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της διδασκαλίας και της μάθησης στην Ελλάδα, και έχει ως στόχους:

  • να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς -ιδιαίτερα εκείνους που διδάσκουν αντικείμενα STEM-,
  • να τους παρακινήσει σε μια πιο ουσιαστική εμπλοκή τους στην εκπαίδευση STEM και στις επαγγελματικές προοπτικές που παρέχει, και (μέσω αυτών)
  • να φέρει σε επαφή τους μαθητές με προβλήματα της καθημερινής ζωής, να ενισχύσει τη δημιουργικότητά τους, τη διερευνητική κουλτούρα στη διαδικασία μάθησής τους και την ικανότητά τους να συσχετίζουν, να συνθέτουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα εργαλεία που παρέχει η Τεχνολογία

Το συνέδριο περιλαμβάνει τέσσερις τύπους δράσεων:

  1. Πρακτικές STEM: Παρουσιάσεις 15’ απο εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν στα σχολεία τους προσεγγίσεις ή προγράμματα STEM
  2. Ερευνα STEM: Παρουσιάσεις 15’ απο εκπαιδευτικούς και ερευνητές που διερευνούν προτάσεις ενσωμάτωσης των αντικειμένων STEM
  3. STEM Projects: Σύντομες παρουσιάσεις των 5’ ερευνητικών προσπαθειών που βρίσκονται στην αρχική φάση του σχεδιασμού τους
  4. Δράσεις STEM: Παρουσιάσεις ομάδων εκπαιδευτικών και μαθητών που έχουν ολοκληρώσει μια δράση STEM.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να δείτε εδώ: https://stemeducation.upatras.gr/histem2016/