Τι είναι μια εκπαίδευση στο πνεύμα του STEM;

Η ανάγκη ύπαρξης μιας διεπιστημονικής προσέγγισης των Μαθηματικών, των Επιστημών και της Τεχνολογίας, παρότι προφανής για πολλούς επιστήμονες αυτών των κλάδων, άρχισε να γίνεται περισσότερο επιτακτική στις αρχές αυτού του αιώνα. Στη δεκαετία του -90 το National Science Foundation (NSF) επεχείρησε αυτήν την προσέγγιση με το ακρωνύμιο “SMET” (science, mathematics, engineering, and technology) για να το αντικαταστήσει λίγα χρόνια μετά με το γνωστό σήμερα “STEM” (science, technology, engineering, and mathematics) (Sanders, 2009). (Συνέχεια...)

Γιατί είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε μια Εκπαίδευση STEM;

Η οικονομία που βασίζεται στη γνώση καθορίζεται από τη συνεχή καινοτομία. Η καινοτομίας βασίζεται σε ένα δυναμικό, εφοδιασμένο με κίνητρα και καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό είναι εξοπλισμένο με STEM δεξιότητες. Ωστόσο, η φύση του εργατικού δυναμικού και οι ανάγκες της παραγωγής έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Σήμερα, η κατανόηση των βασικών επιστημονικών και μαθηματικών αρχών, η πρακτική γνώση του υλικού και του λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και οι δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων που αναπτύσσονται από τα μαθήματα σε περιβάλλον STEM είναι απαραίτητα εφόδια για τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, η STEM εκπαίδευση (Συνέχεια...)

Σε ποιους απευθύνεται το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό;

Για την Ελλάδα, η εκπαίδευση STEM σε μεταπτυχιακό τουλάχιστον επίπεδο θα καθορίσει αν οι απόφοιτοι των θετικών σχολών των πανεπιστημίων θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος, και η εθνική ασφάλεια. Θα βοηθήσει στην δημιουργία ικανού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού που χρειάζεται για να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά. Θα δημιουργήσει τους επιστήμονες, τεχνολόγους, μηχανικούς, μαθηματικούς οι οποίοι θα δημιουργήσουν τις νέες ιδέες, νέα προϊόντα, και εντελώς νέων βιομηχανιών του 21ου αιώνα (Συνέχεια..)

Ποιος είναι ο σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος;

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει να αυξήσει την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών στα Μαθηματικά και την Επιστήμη με την ενίσχυση του γνωστικού περιεχομένου και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. (Συνέχεια...)