Απαιτούμενα Έντυπα Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα Έντυπα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, χρειάζεται να συγκεντρώσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS. Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ), οι επί πτυχιώ φοιτητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης. Αναλυτική βαθμολογία, με ακριβή μέσο όρο. Λοιπούς τίτλους σπουδών (σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ). Επίσημα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον C1 υποχρεωτικά ή/και άλλης ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2). Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου…