1. Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ θα ανέρχεται στους είκοσι (20) ετησίως, πλέον όσων ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
 2. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Σχολών και Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΔΕ για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
 3. Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ κάθε ακαδημαϊκό έτος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο εντός 1 μηνός. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το ΠΠ με ευθύνη του επισπεύδοντος Τμήματος, ενώ το σχετικό κόστος βαρύνει το ΔΠΜΣ. Με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΕΔΕ ορίζεται κάθε έτος η ΕΑΥ, η οποία απαρτίζεται από (3) τρία μέλη, 2 μέλη από το ΠΤΔΕ του ΠΠ και 1 μέλος από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ.
  Τα καθήκοντα της ΕΑΥ είναι τα εξής:

  • Έλεγχος, αξιολόγηση και μοριοδότηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους/τις υποψήφιους μ.φ. κάθε ακαδημαϊκού έτους
  • Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενου του ΔΠΜΣ
  • Έλεγχος της επάρκειας στη ξένη γλώσσα
  • Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων
  • Κατάταξη υποψηφίων βάσει των κριτηρίων που ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας

  Η επιλογή των ΜΦ ολοκληρώνεται εντός 1 μηνός από το πέρας της ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών των υποψηφίων ΜΦ. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το ΔΠΜΣ απαιτείται:

  1. Πτυχίο των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με βαθμό 6,5 και άνω.
  2. H επαρκής γνώση (επίπεδο C1) της Αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου C1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των Πανεπιστημίων Cambridge, Michigan και οργανισμών όπως CITY & GUILDS, TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION κλπ. Γενικώς, η απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας γίνεται με τα πιστοποιητικά που ορίζονται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
 4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην προκήρυξη κάθε έτους. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο portal.
 5. Στο ΔΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της ΕΔΕ ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.
 6. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το ΔΠΜΣ συνεκτιμώνται:
  1. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Τέτοια προσόντα είναι ο βαθμός πτυχίου και η παρακολούθηση συναφών μαθημάτων και πτυχιακής εργασίας, το επιστημονικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, το συγγραφικό έργο, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων πέραν του πρώτου, η επαρκής γνώση (τουλάχιστον επιπέδου Β2) άλλης ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής κλπ, όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά κατωτέρω σε αυτό το άρθρο. Η εξακρίβωση της συνάφειας και της εγκυρότητας των ειδικών προσόντων των υποψηφίων γίνεται από την ΕΑΥ.
   Τα μέλη της ΕΑΥ αξιολογούν και βαθμολογούν τις υποψηφιότητες βάσει της κλίμακας από 0 μέχρι 80 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) αυτής της κλίμακας. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων που μπορούν να βαθμολογηθούν και να πιστωθούν με έναν αριθμό α.μ. είναι τα εξής:

   Κριτήρια επιλογής υποψηφίων Κριτήρια επιλογής υποψηφίων
   Βαθμός πτυχίου Α.Ε.Ι. (α.μ. αντίστοιχες με το βαθμό πτυχίου) Μέχρι 10
   Επιπλέον ξένη/-ες γλώσσα/ -ες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 Μέχρι 5
   2 /γλ. σε επίπεδο C2
   1,5/γλ. σε επίπεδο C1
   0.5/γλ. σε επίπεδο Β2
   Περισσότερα του ενός πτυχία Α.Ε.Ι. (ο αριθμός των α.μ. εξαρτάται από τη συνάφεια του/ των πτυχίου/ων με το ΔΜΠΣ) Μέχρι 5
   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ο αριθμός των α.μ. αντιστοιχεί στη συνάφεια του/των Διπλώματος/ων με το ΔΜΠΣ) Μέχρι 5
   Διδακτορικό Δίπλωμα (ο αριθμός των α.μ. αντιστοιχεί στη συνάφεια του/των Διπλώματος με το ΔΜΠΣ) Μέχρι 5
   Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων Μέχρι 10
   Εισήγηση σε πρακτικά συνεδρίων με επιστημονική επιτροπή ή κεφάλαιο σε συλλογικό έργο 2
   Άρθρο σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό μέχρι 5
   Βιβλίο ή Μονογραφία
   (ο αριθμός των α.μ. εξαρτάται από τη συνάφεια των δημοσιεύσεων με το ΔΠΜΣ)
   Μέχρι 3
   Επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας Μέχρι 5
   Αριθμός συναφών με το ΔΠΜΣ προπτυχιακών μαθημάτων ή διπλωματική ή πτυχιακή εργασία Μέχρι 5
   Συνέντευξη Μέχρι 30
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 80 α.μ.
  2. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης. Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:
   • Στη διαπίστωση βιβλιογραφικής ενημέρωσης του/της υποψήφιου στο πεδίο του ΔΠΜΣ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική προκήρυξη.
   • Στη διαπίστωση της γενικής και συστηματικής επιστημονικής ενημέρωσης του/της υποψήφιου και της συγκρότηση της προσωπικότητάς του.
   • Στην επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου.
   • Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο ΔΠΜΣ.

   Τα μέλη της ΕΑΥ αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 30 α.μ. Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α. μ. με τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της ΕΑΥ.

 7. Οι αξιολογικές μονάδες με τις οποίες πιστώθηκε ο υποψήφιος από τα ειδικά προσόντα του και από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη αθροίζονται και αποτελούν το σύνολο των αξιολογικών μονάδων (α.μ) του υποψηφίου. Το σύνολο αυτό καθορίζει τη σειρά επιτυχίας κάθε υποψηφίου. Με βάση το σύνολο των α.μ. που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, η ΕΑΥ συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπεριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι του ΔΜΠΣ. Οι είκοσι (20) πρώτοι αποτελούν τους επιτυχόντες και οι επόμενοι, μέχρι του αριθμού είκοσι (20), τους επιλαχόντες.
  Υποψήφιος που θα συγκεντρώσει συνολικά λιγότερες από 40 αξιολογικές μονάδες δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχών.
 8. Η ΕΑΥ καταρτίζει πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος (με τη σύμφωνη γνώμη της ΣΕ) επικυρώνεται από την ΕΔΕ. Οι πίνακες των επιτυχόντων μετά την επικύρωσή τους από την ΕΔΕ και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΜΠΣ και οι επιτυχόντες ειδοποιούνται να εγγραφούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την ΕΔΕ.
 9. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο ΔΠΜΣ και η θέση του καλύπτεται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή η ΕΔΕ κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά.
 10. Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και κρίνεται τελεσίδικα από την ΕΔΕ του ΔΜΠΣ.

Διαβάστε περισσότερα στο κανονισμό σπουδών του ΔΠΜΣ.