Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS), η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια δυο (2) διδακτικών εξαμήνων τα οποία ακολουθούνται από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Οι 60 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δυο διδακτικών εξαμήνων (30 ΠΜ−ECTS σε κάθε εξάμηνο) και στο Σεμινάριο συγγραφής ερευνητικής έκθεσης και επιστημονικής εργασίας (10 ΠΜ−ECTS), ενώ οι υπόλοιπες 20 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στην μεταπτυχιακή διατριβή. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3374/2005.

Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή. Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκληρο το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελληνική και σε ξένη γλώσσα (αγγλική), μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής. Η κατανομή των Θεματικών Ενοτήτων σε εξάμηνα και η αντιστοίχισή τους σε Π.Μ. ECTS έχουν ενδεικτικά ως εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Πρόγραμμα Σπουδών Α’ Εξαμήνου 

ΚΜ ΤΙΤΛΟΣ ECTS
Α1 Πρόγραμμα Σπουδών και Διδακτικός Σχεδιασμός:διεπιστημονική προσέγγιση 5
Α2 Ειδικά θέματα Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας 1 10
Α3 Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία 5
Α4 Μέθοδοι Διδασκαλίας στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες – Η μέθοδος project 5
Α5 Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική στην Εκπαίδευση 1 5
  ΣΥΝΟΛΟ  30

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΜ ΤΙΤΛΟΣ ECTS
Β1 Διδακτικοί Σχεδιασμοί στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης-Επιστήμη σε προσεγγίσεις STEM 10
Β2 Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική στην Εκπαίδευση 2 5
Β3 Ειδικά θέματα Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας 2 10
Β4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της διεπιστημονικής διδασκαλίας και μάθησης 5
  ΣΥΝΟΛΟ  30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΜ ΤΙΤΛΟΣ ECTS
ΣΣ Σεμινάριο συγγραφής ερευνητικής έκθεσης και επιστημονικής εργασίας 10
ΜΔΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 20
  ΣΥΝΟΛΟ  30

 

ΣΥΝΟΛΟ  90