Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, χρειάζεται να συγκεντρώσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS.
  • Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ), οι επί πτυχιώ φοιτητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης.
  • Αναλυτική βαθμολογία, με ακριβή μέσο όρο.
  • Λοιπούς τίτλους σπουδών (σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).
  • Επίσημα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον C1 υποχρεωτικά ή/και άλλης ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2).
  • Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β´).
  • Επιστημονικά δημοσιεύματα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με διαδικασία επιλογής εισηγήσεων (εάν υπάρχουν).
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν-επισυνάψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αίτησης τους,  στα κατάλληλα πεδία που θα βρουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων  (κατά την είσοδό τους διατίθεται (manual) ψηφιακό εγχειρίδιο χρήσης).